Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ναυτική Ακαδημία Βαρνα σχολή Πλοιάρχων -Μηχανικών-ηλεκτροτεχνιτών Εμπορικού Ναυτικου

 

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι ΤΕΕ και Εσπερινών ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Οικονομίας και Διοίκησης ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τομέα.


Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων ή από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων
Απόφοιτοι ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών ή Χημικών Εργαστηριακών εφαρμογών ή Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ).


Προϋποθέσεις Εισαγωγής 


Προσόντα Υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1) Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή του EUROPEAN BACCALAUREAT που εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Σχολείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β’ κύκλου σπουδών TEE.
2) Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το Ναυτικό επάγγελμα.
3) Γνωμοδότηση από κρατικό φορέα (νοσοκομείο,κέντρο υγείας)από την οποία, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά  υγιείς.
4) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.
5) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Β2 των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN η άλλου αναγνωρισμένου φορέα επικυρωμένο για τη γνησιότητα του από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).
6) Βεβαίωση του Λυκείου που έχει εκδώσει το Απολυτήριο ότι δικαιούται πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.

Δεν Απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις