Στρατολογικές Ελαφρύνσεις

 

 Eκδειδετε δικαιλογιτικο για αναβολη στρατευσεις 

Οι στρατεύσιμοι που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 και είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού. 
Μεταφορά στο Πολεμικό Ναυτικό
Όσοι από τους ανωτέρω δεν έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, μεταφέρονται από τα Στρατολογικά Γραφεία αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στον Κλάδο αυτό και δεν επιτρέπεται στο μέλλον η μεταφορά τους σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταφορά πραγματοποιείται οποτεδήποτε, από την απόκτηση των απαιτούμενων λόγων και μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας κατάταξης ή επανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, διενεργείται δε ανεξαρτήτως εάν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν και εφόσον έχουν προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, μόνο εφόσον η πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που έχουν εκπληρώσει δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.
Προσωρινή Απόλυση
Οι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που κατατάσσονται για πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να απολυθούν προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας 12 μηνών οι υπόχρεοι πλήρους θητείας και 8 μηνών οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρκειας και αφού προηγουμένως εξαγοράσουν ή ζητήσουν και εγκριθεί η άρση των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που τυχόν υπέχουν. Εφόσον δεν επιθυμούν την εξαγορά ή την άρση τους υποχρεούνται να τις υπηρετήσουν μετά την εκπλήρωση της ανωτέρω πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε και απολύονται προσωρινά.
Οριστική Απόλυση
Η προσωρινή απόλυση καθίσταται οριστική, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν οποτεδήποτε εντός πενταετίας από την ημερομηνία προσωρινής απόλυσης θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών σε εμπορικά πλοία, με ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα μα το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Για τη συμπλήρωση της παραπάνω θαλάσσιας υπηρεσίας προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως 12 μηνών, που αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγοραστεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.